Privacy Banner

Privacy

Privacy Body

We zorgen voor uw privacy

In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Wanneer u een aanvraag bij ons doet of al klant bij ons bent, dan verwerken wij ook uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij u uit hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring goed te lezen. 

RNHB kan u alleen een hypothecair krediet verstrekken als we bepaalde informatie over u hebben. Daarom vragen we naar uw persoonsgegevens en verwerken we die. Persoonsgegevens zijn gegevens die, direct of indirect, te herleiden zijn tot u als persoon. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, IP-adres en e-mailadres. Alles wat met die persoonsgegevens wordt gedaan, wordt ‘verwerken’ genoemd. Denk aan het verzamelen, bewaren, raadplegen en het verwijderen van persoonsgegevens. 

In deze privacyverklaring kunt u onder meer informatie over welke persoonsgegevens we precies van u verzamelen, bewaren en gebruiken  en met welk doel we dat doen. Verder leest u hier meer over welke privacyrechten u heeft en hoe u daar een beroep op kunt doen. 

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt deze website van RNHB gebruik van cookies, zie ook onze toelichting in het cookiestatement.

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via datarequests@rnhb.nl.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

RNHB B.V. (“RNHB”, “wij”, “onze”) , gevestigd aan Stadsplateau 10, 3521 AZ Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op basis van de toepasselijke privacywetgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming), kwalificeren wij als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. 

 

Wijzigingen van de privacyverklaring en cookiereglement

Wij kunnen van tijd tot tijd de privacyverklaring en het cookiereglement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. We raden u daarom aan om deze pagina regelmatig opnieuw te bekijken. U kunt ons ook altijd vragen om een kopie van de meest recente versie van de privacyverklaring en/of het cookiereglement naar u toe te sturen. 

Attentie: Door gebruik te maken van onze diensten en onze website en door uw persoonsgegevens met ons te delen, verklaart u ermee bekend te zijn dat uw persoonsgegevens op de in deze privacyverklaring beschreven wijze worden verwerkt. Opmerking: dit betekent niet uw ‘toestemming’ voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens in beginsel niet op basis van uw toestemming, tenzij specifiek aangegeven. 

Privacy FAQ

Staat uw vraag erbij?

In het kader van onze diensten verzamelen wij persoonsgegevens van onze (potentiële) cliënten/klanten, bezoekers van onze website, sollicitanten, contactpersonen van onze tussenpersonen/intermediairs of zakelijke partners en personen die telefonisch contact met ons opnemen.

Wij verwerken de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van (potentiële) cliënten/klanten, bezoekers van onze website, sollicitanten, contactpersonen van onze tussenpersonen/intermediairs of zakelijke partners en personen die telefonisch contact met ons opnemen:

 • persoonlijke informatie*, zoals NAW gegevens (naam, voornamen, voorletters,  adres, postcode, woonplaats, een scan van uw ID-bewijs en de gegevens daarvan) en overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens);
 • zakelijke gegevens en bedrijfsinformatie*, zoals NAW gegevens, contactgegevens, functietitel en handtekening;
 • gegevens over uw financiële situatie en producten* (zoals bankrekeningnummer, financiële gegevens en inkomensdocumentatie);
 • gegevens over en voor overeenkomsten (bijvoorbeeld om de aanvraag van uw hypothecaire krediet te kunnen beoordelen en voor het aangaan, beheren en/of uitvoeren van onze hypothecaire financieringen);
 • gegevens over het gebruik van onze website;
 • gespreksopnamen en vastlegging e-mails;

De verstrekking van de informatie aangeduid met een asterisk (*) door u als (potentiële) cliënt aan ons is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst tot verstrekking van hypothecair krediet te kunnen sluiten. Wanneer deze informatie niet wordt verstrekt, kan er geen overeenkomst tot stand komen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende juridische grondslagen:

 • wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen (waaronder onze administratie- en bewaarplicht, fiscale verplichtingen en verplichtingen rondom het opstellen van jaarrekeningen en jaarverslagen, de verplichting om uw lening te registreren bij BKR, om fraude te voorkomen, en om informatie te verstrekken aan de bevoegde autoriteiten, zoals de belastingdienst);
 • wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of het op uw verzoek verrichten van precontractuele handelingen (bijvoorbeeld om met u te communiceren of voor administratieve doeleinden);
 • wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of belangen van een derde (voorbeelden hiervan zijn het kunnen verrichten en verbeteren van onze dienstverlening, het voorkomen van fraude, oplichting en diefstal, het voeren van juridische procedures, of het verwerken van persoonsgegevens in het kader van een transactie, (her)financiering, reorganisatie, fusie en/of splitsing, en marketing- en promotieactiviteiten voor zover dat wettelijk is toegestaan);
 • met uw toestemming. 

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, zullen wij deze afzonderlijk aan u vragen. U mag uw toestemming altijd weer intrekken. Wij wijzen u erop dat het intrekken van uw toestemming de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking van uw toestemming, onverlet laat.

RNHB gebruikt de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • algemene dienstverlening: om u te identificeren, het aangaan en uitvoeren van zakelijke relaties, contacten met consultants, (juridisch) adviseurs en leveranciers;
 • om een overeenkomst met u aan te gaan;
 • relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden voor bestaande klanten;
 • om integriteit te waarborgen en fraude, oplichting en digitale en ondermijnende criminaliteit te voorkomen en bestrijden (klantonderzoek, waarschuwingssystemen, BKR);
 • voor de uitvoering van bedrijfsprocessen en het rapporteren op portfolio niveau (persoonsgegevens zijn niet herleidbaar uit deze rapportages);
 • om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals de gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte);
 • in het kader van onderzoek naar onze diensten en producten en om de kwaliteit daarvan te verbeteren;
 • om contact met u op te kunnen nemen, met u te kunnen communiceren, bijvoorbeeld via e-mail en/of telefoon;
 • om eventuele geschillen te behandelen, onze (rechts)positie te bepalen, te verdedigen en om onze rechten uit te oefenen;
 • in het kader van een transactie, (her)financiering, reorganisatie, fusie en/of splitsing, indien en voor zover het verwerken van uw persoonsgegevens daarvoor noodzakelijk zou zijn.

RNHB neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen passende, technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kun u met ons contact opnemen via datarequests@rnhb.nl.

Verder proberen we ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld een wijziging van uw contactgegevens).

RNHB deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde verwerkingsdoeleinden. 

uw persoonsgegevens kunnen mogelijk ook met derden worden gedeeld in geval van transactie, (her)financiering, reorganisatie, fusie en/of splitsing van alle of een deel van RNHB’s ondernemingen, indien en voor zover dit noodzakelijk is in het kader van die transactie. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (en die kwalificeren als onze verwerkers), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RNHB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden zoals:

 • tussenpersonen en intermediairs (die bemiddelen bij het aangaan van een overeenkomst);
 • dienstverleners, zoals financiële instellingen, (juridisch) adviseurs, IT leveranciers, software ontwikkelaars, cloud-aanbieders, (direct) marketing professionals;
 • partijen die voor ons (wettelijk verplichte) screenings en cliëntonderzoeken uitvoeren;
 • potentiële kopers (in het kader van een transactie, reorganisatie, fusie en/of splitsing);
 • bevoegde (publieke) instanties indien wettelijk verplicht of met uw toestemming. We mogen uw persoonsgegevens doorgeven aan instanties (zoals de Belastingdienst, Justitie, BKR en toezichthouders) die vanuit de wet bepaalde gegevens van aanbieders van hypothecair krediet mogen opvragen als zij onderzoek doen naar bepaalde processen of personen. Of bijvoorbeeld wanneer wij betrokken zijn bij een gerechtelijke procedure of moeten voldoen aan een gerechtelijk bevel, de instructies van verzekeraars of een overheidsinstantie zoals gegevensbeschermingsautoriteiten;
 • wederpartijen zoals derde partijen aan wie wij onze vorderingen onder de met u gesloten overeenkomst(en) kunnen overdragen (en, indien van toepassing, de partijen die hen assisteren bij het beheren van de zekerheden). 

Wij delen uw persoonsgegevens in beginsel niet met derde partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte. Mocht dit veranderen dan zullen wij, met inachtneming van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving, passende waarborgen treffen om te verzekeren dat de persoonsgegevens rechtmatig kunnen worden doorgegeven. 

Mocht u vragen hebben over deze waarborgen (voor zover van toepassing) of willen weten welke partijen uw persoonsgegevens van ons ontvangen, dan kun u een kopie opvragen van deze waarborgen of van de lijst van ontvangers via datarequests@rnhb.nl.

RNHB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij bewaren uw gegevens zolang het nodig is voor het doel waarvoor we uw gegevens gebruiken en zolang de wet ons daartoe verplicht. Alleen indien het nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in het geval van een geschil of fraudeonderzoek) zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt per categorie persoonsgegeven. Zo verwijderen wij bijvoorbeeld uw hypotheekdossier 10 jaar nadat uw hypotheek is beëindigd. De gegevens van een afgewezen aanvraag worden 1 jaar bewaard na afwijzing van de aanvraag.

Op uw verzoek wordt door ons informatie verstrekt als er vragen zijn over een specifieke bewaartermijn. U kunt met vragen over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten persoonsgegevens een e-mail sturen aan datarequests@rnhb.nl.

Om uw financieringsaanvraag zo goed mogelijk te behandelen, verwerken wij gevoelige persoonsgegevens, namelijk uw BSN. Als u bij RNHB een hypothecair krediet wilt afsluiten, hebben we gevoelige persoonsgegevens van u nodig. We willen u bijvoorbeeld identificeren als nieuwe klant. We controleren vanuit onze identificatieplicht of u bent wie u zegt te zijn en bewaren een kopie van uw identiteitsbewijs. Daarnaast willen we rekening kunnen houden met veranderingen in uw situatie, vanuit onze zorgplicht als aanbieder van hypothecair krediet. 

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. 

U heeft (onder omstandigheden) het recht:

 • op informatie en inzage van uw gegevens (‘recht op inzage’);
 • op verbetering van persoonsgegevens (‘recht van rectificatie’);
 • op verwijdering van (een deel van) uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’);
 • op beperking van de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens (‘recht op beperking’);
 • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (‘recht van bezwaar’);
 • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen (‘recht op overdraagbaarheid’); 

U kunt een verzoek sturen naar datarequests@rnhb.nl.

Tot slot heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Bij vragen, opmerkingen of klachten omtrent deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet contact met ons op te nemen via datarequests@rnhb.nl.